KWC UNITED FC

Marvin Alcantara
Aorwa Alkatlabi
Estevao de Oliveira
Marlon Duarte
Faheem Imtiyaz
Greg Marsden
Aryan Mehta
Shiv Nemlawala
Mahir Osman
Noel Pious
Vishu Poojari
Dhruv Saini
Parth Shah
Parth Shah
Saksham Sharma
Jaskaran Singh
Navneet Srinivasan
Saumil Tamakuwala
Jubin Thomas
Rajat Uttam

Leagues
Mens Thursday 11v11
Seasons
Summer 2024